* Đây là bản dịch tham khảo bằng tiếng Việt. Vui lòng nhấp vào đây để xem bản gốc bằng tiếng Nhật.

Điều khoản sử dụng dịch vụ TalentHub

Điều khoản sử dụng này (dưới đây gọi tắt là "điều khoản này") là nội dung thoả thuận khi người dùng đã đăng ký (dưới đây gọi tắt là "người dùng") sử dụng dịch vụ được qui định tại Điều 2 (dưới đây gọi tắt là "dịch vụ này") do công ty Playnext Lab, Inc. (dưới đây gọi tắt là "công ty") cung cấp. Người dùng cần tuân thủ điều khoản khi sử dụng dịch vụ.

 1. (Điều khoản sử dụng)

  1. Điều khoản này được áp dụng cho tất cả các quan hệ giữa người dùng và công ty về việc sử dụng dịch vụ này.
  2. Điều khoản này qui định các điều kiện sử dụng dịch vụ này. Người dùng qua việc sử dụng dịch vụ này được coi là đã đồng ý với nội dung của điều khoản này.
  3. Công ty, trong trường hợp đánh giá là cần thiết, có quyền thay đổi điều khoản này bất cứ lúc nào mà không phải thông báo cho người dùng. Điều khoản sau khi thay đổi sẽ được áp dụng cho việc sử dụng dịch vụ này của người dùng và người dùng được coi là đã đồng ý với nội dung thay đổi đó.
 2. (Nội dung dịch vụ)

  "Dịch vụ này" là tên gọi chung cho dịch vụ do công ty cung cấp qua trang chủ do công ty vận hành (dưới đây gọi tắt là "trang chủ công ty"), dịch vụ thông tin việc làm, dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng và các dịch vụ kèm theo (trường hợp nội dung hay tên gọi dịch vụ thay đổi vì bất cứ lý do nào, bao gồm cả dịch vụ sau khi thay đổi).

 3. (Sử dụng thông tin của người dùng v.v...)

  1. Công ty sử dụng thích đáng thông tin của người dùng dựa trên "Chính sách bảo mật").
  2. Người dùng được coi là đồng ý trước với việc để người dùng khác hay doanh nghiệp đăng tin xem thông tin đăng ký của mình trong phạm vi cần thiết cho cung cấp dịch vụ này. Người dùng tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc công khai nội dung đã đăng hay gửi.
 4. (Sử dụng lý lịch sử dụng v.v...)

  Công ty được quyền tạo dữ liệu thống kê qua xử lý, sửa đổi, phân tích để không xác định được lý lịch sử dụng hay thông tin đăng ký trong dịch vụ này của người dùng và sử dụng dữ liệu đó mà không chịu hạn chế nào. Người dùng cho phép trước việc sử dụng này.

 5. (Điều kiện sử dụng dịch vụ này)

  1. Người có nguyện vọng sử dụng dịch vụ này đồng ý với nội dung điều khoản này bằng ý chí và trách nhiệm của mình và đăng ký người dùng theo phương pháp do công ty qui định.
  2. Trường hợp đăng ký người dùng, dịch vụ này sẽ gửi tin thông qua đường truyền Internet theo mẫu do công ty chỉ định từ màn hình đăng ký thông tin thành viên do dịch vụ này cung cấp. Đăng ký được chấp nhận là người dùng vào thời điểm công ty nhận được các thông tin cần để đăng ký.
  3. Công ty, trong trường hợp đánh giá có lý do dưới đây với người xin đăng ký sử dụng, có quyền không chấp nhận đơn xin đăng ký sử dụng và hoàn toàn không có nghĩa vụ công bố lý do.
   1. Trường hợp có nội dung gian dối khi xin đăng ký sử dụng
   2. Trường hợp xin đăng ký từ người đã vi phạm điều khoản này
   3. Trường hợp là người vị thành niên, người thành niên chịu bảo hộ, người chịu bảo trợ, người chịu hỗ trợ mà chưa nhận được sự đồng ý của người đại diện pháp lý, người bảo hộ, người bảo trợ hay người hỗ trợ.
   4. Trường hợp công ty đánh giá là lực lượng phản xã hội (chỉ các tổ chức tội phạm, thành viên tổ chức tội phạm, lực lượng chống phá xã hội và các cá nhân hay tổ chức khác tương tự) hoặc người đã giao lưu hay can dự vào lực lượng phản xã hội như hợp tác hay can dự vào việc duy trì, vận hành hay quản lý lực lượng phản xã hội bằng cách cung cấp tiền bạc hay các hình thức khác.
   5. Các trường hợp khác mà công ty đánh giá là không phù hợp cho đăng ký sử dụng.
 6. (Quản lý địa chỉ email và mật khẩu)

  1. Người dùng có trách nhiệm tự quản lý địa chỉ email và mật khẩu đã đăng ký trong dịch vụ này.
  2. Người dùng, trong bất cứ trường hợp nào, không được chuyển nhượng hay cho người khác mượn địa chỉ email và mật khẩu đã đăng ký. Công ty, trong trường hợp có đăng nhập bằng email và mật khẩu trùng với thông tin đăng ký thì coi như đó là việc sử dụng của chính người dùng đã đăng ký địa chỉ email đó.
  3. Công ty không chịu bất cứ trách nhiệm nào về các thiệt hại phát sinh trong trường hợp người thứ ba sử dụng trái phép địa chỉ email, ID người dùng, mật khẩu đã đăng ký.
 7. (Dừng cung cấp dịch vụ này v.v...)

  1. Công ty, trong trường hợp đánh giá có một trong những lý do sau, có quyền dừng hay tạm dừng cung cấp toàn bộ hoặc một phần dịch vụ này mà không báo trước cho người dùng.
   1. Trường hợp kiểm tra bảo trì hay cập nhật hệ thống máy tính dùng cho dịch vụ này.
   2. Trường hợp khó có thể cung cấp dịch vụ này do các lý do bất khả kháng như động đất, sét đánh, hoả hoạn, mất điện hay thiên tai v.v...
   3. Trường hợp dừng do sự cố máy tính hay đường truyền thông tin.
   4. Các trường hợp khác mà công ty đánh giá khó có thể cung cấp dịch vụ này.
  2. Công ty không chịu bất cứ trách nhiệm nào vì bất cứ lý do nào về bất lợi hay thiệt hại mà người dùng hay bên thứ ba phải chịu do việc đình chỉ hoặc tạm dừng dịch vụ này.
 8. (Quyền sở hữu trí tuệ)

  1. Toàn bộ quyền lợi bao gồm các tác phẩm, nhãn hiệu thương mại và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến trang chủ công ty và dịch vụ này thuộc về công ty hoặc bên được công ty nhượng quyền. Người dùng không được sap chép, bán, nhượng quyền lại, chuyển nhượng, thay đổi v.v... toàn bộ hay một phần các tác phẩm, nhãn hiệu thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ khác mà không được phép của công ty.
  2. Trong trường hợp nội dung được truyền hay đăng lên dịch vụ này (dưới đây gọi tắt là "nội dung đăng") là tác phẩm, quyền tác giả về tác phẩm đó thuộc về người dùng. Tuy nhiên, người dùng cho phép trước công ty sử dụng miễn phí tác phẩm đó với mục tích tuyên truyền, quảng cáo dịch vụ của công ty hay vận hành dịch vụ này như cung cấp, cải tiến, bảo trì dịch vụ này trong phạm vi không ảnh hưởng đến tính bảo mật thông tin. Trong trường hợp này, người dùng không thực hiện quyền nhân thân của tác giả đối với việc sử dụng nội dung của công ty hay của bên được công ty chỉ định (bao gồm cả bên ký kết hợp đồng với công ty).
 9. (Điều khoản cấm)

  1. Người dùng không được thực hiện các hành vi dưới đây khi sử dụng dịch vụ này.
   1. Hành vi vi phạm luật pháp hoặc thuần phong mỹ tục
   2. Hành vi liên quan đến hành vi phạm pháp
   3. Hành vi phá hoại hay cản trở chức năng của máy chủ hay mạng thông tin của công ty
   4. Hành vi có nguy cơ cản trở vận hành dịch vụ của công ty
   5. Hành vi thu thập hay tích luỹ thông tin cá nhân v.v... về người dùng khác
   6. Hành vi giả danh người dùng khác
   7. Hành vi liên quan đến dịch vụ này mang lại lợi ích trực tiếp hay gián tiếp cho các thế lực phản xã hội
   8. Hành vi xâm hại quyền sở hữu trí tuệ, quyền hình ảnh, quyền riêng tư, danh dự hoặc các quyền lợi hay lợi ích khác của công ty, người dùng khác của dịch vụ này hay bên thứ ba.
   9. Hành vi đăng hay gửi ngôn từ mang tính bạo lực quá mức, ngôn từ tình dục lộ liễu, ngôn từ gây phân biệt đối xử về chủng tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, giới tính, đẳng cấp xã hội, giai tầng v.v..., ngôn từ dụ dỗ hay khuyến khích tự sát, tự thương, lạm dụng thuốc, ngôn từ bao gồm các nội dung mang tính phản xã hội khác hay gây phản cảm cho người khác
   10. Hành vi với mục đích quảng bá, tuyền truyền, quảng cáo, lôi kéo hay vì các mục đích lợi nhuận khác (ngoại trừ các hành vi đã được công ty cho phép), hành vi có mục đích thực hiện hành vi tình dục hay hành vi đồi truỵ, hành vi với mục đích hẹn hò quan hệ với người khác giới không quen biết, hành vi vì mục đích quấy rầy hay xúc phạm khách hàng khác và các hành vi sử dụng dịch vụ này vì mục đích khác với mục đích sử dụng được dự định cho dịch vụ này.
   11. Hành vi dụ dỗ tham gia vào hoạt động tôn giáo hay tổ chức tôn giáo
   12. Các hành vi khác mà công ty đánh giá là không phù hợp
   13. Hành vi thông đồng giữa người dùng và doanh nghiệp đăng tin nhằm né tránh giao dịch hay chi trả giữa công ty và doanh nghiệp đăng tin
   14. Hành vi gây khó khăn cho công ty, người dùng, doanh nghiệp đăng tin hay bên thứ ba
   15. Hành vi sử dụng sự kiện hướng tới người dùng do công ty tổ chức để thực hiện sự kiện hay chiêu mộ người tham gia bên ngoài dịch vụ này.
 10. (Hạn chế sử dụng và xoá đăng ký)

  1. Công ty, trong các trường hợp dưới đây, có quyền xoá nội dung đã đăng, hạn chế toàn bộ hoặc một phần dịch vụ này hoặc xoá đăng ký người dùng mà không báo trước.
   1. Trường hợp vi phạm một trong các điều của điều khoản này
   2. Trường hợp đánh giá là có gian dối trong nội dung đăng ký
   3. Trường hợp có yêu cầu quyết định bắt đầu thủ tục phá sản, tái thiết dân sự, tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc thanh lý đặc biệt
   4. Trường hợp không sử dụng dịch vụ này trong 1 năm trở lên
   5. Trường hợp không trả lời trong vòng 30 ngày sau khi có liên hệ hay liên lạc yêu cầu trả lời khác từ công ty
   6. Trường hợp thuộc vào các mục của khoản 3 điều 5
   7. Các trường hợp khác mà công ty đánh giá là việc sử dụng dịch vụ này là không phù hợp
  2. Trong trường hợp thuộc vào một trong những mục của khoản trên, người dùng đương nhiên sẽ mất tất cả các quyền đòi nợ hay mọi lợi ích đang còn kỳ hạn đối với công ty và phải thanh toán toàn bộ các khoản vay đối với công ty vào thời điểm đó.
  3. Công ty không chịu bất cứ trách nhiệm nào về thiệt hại phát sinh cho người dùng do hành vi mà công ty đã thực hiện dựa trên điều này.
  4. Người dùng đã bị công ty xoá đăng ký không được tham gia lại.
 11. (Từ chối bảo đảm và miễn trách nhiệm của công ty)

  1. Công ty không bảo đảm một cách rõ ràng hoặc ngầm hiểu việc dịch vụ này không có khiếm khuyết trên thực tế hoặc về mặt luật pháp (bao gồm thiếu sót, sai sót, lỗi hay vi phạm quyền lợi về tính an toàn, tính tin cậy, tính chính xác, tính đầy đủ, tính hiệu quả, tính phù hợp với mục đích nhất định hay tính bảo mật v.v...).
  2. Người dùng tự thực hiện bảo vệ, quản lý, sao lưu nội dung đăng và các nội dung khác mà người dùng đã đăng hoặc gửi. Trong trường hợp người dùng bị xoá hay sửa toàn bộ hay một phần thông tin người dùng và các nội dung khác được người dùng đó đăng, gửi hoặc bên tập bằng dịch vụ này, công ty cũng không chịu trách nhiệm phục hồi hay bất cứ trách nhiệm nào khác.
  3. Người dùng được coi là sử dụng dịch vụ trên cơ sở chấp nhận việc công ty không đảm bảo chắc chắn hiệu quả của dịch vụ này như khả năng tham gia vào chương trình dành cho người dùng của doanh nghiệp đăng tin mà người dùng muốn tham gia hay việc được doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng.
  4. Người dùng đồng ý với việc công ty không chịu trách nhiệm bồi thường về các giao dịch, liên hệ, thiệt hại hay tranh chấp v.v... liên quan tới dịch vụ này phát sinh giữa người dùng với người dùng khác, doanh nghiệp đăng tin hay bên thứ ba.
  5. Trường hợp công ty chịu trách nhiệm bồi thường thì ngoài các trường hợp công ty cố ý hoặc có thiếu sót nghiêm trọng, chịu trách nhiệm bồi thường tối đa là 500 yên và không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh vì lý do đặc biệt.
  6. Về việc sử dụng dịch vụ này của người dùng, trong trường hợp công ty bị yêu cầu chi trả nào đó từ người dùng khác, doanh nghiệp đăng tin hay bên thứ ba nào khác do xâm hại quyền lợi hay lý do nào khác thì người dùng phải bồi thường khoản tiền buộc phải trả cho bên thứ ba dựa trên yêu cầu chi trả đó.
 12. (Thay đổi nội dung dịch vụ)

  1. Công ty được quyền thay đổi, tạm dừng vận hành nội dung dịch vụ này hoặc đình chỉ cung cấp dịch vụ này mà không phải báo cho người dùng và không chịu bất cứ trách nhiệm nào về thiệt hại phát sinh cho người dùng do việc đó.
  2. Công ty được quyền kết thúc cung cấp dịch vụ này theo ý muốn và không chịu bất cứ trách nhiệm nào về thiệt hai phát sinh cho người dùng do việc kết thúc đó.
 13. (Thông báo hoặc liên hệ)

  Thông báo hay liên hệ giữa người dùng và công ty được thực hiện theo phương thức do công ty qui định.

 14. (Chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ)

  1. Người dùng không được chuyển nhượng hay thế chấp cho bên thứ ba tư cách trong hợp đồng sử dụng hay quyền lợi hay nghĩa vụ dựa trên điều khoản này mà không được phép trước bằng văn bản của công ty.
  2. Công ty, trong trường hợp để bên thứ ba kế thừa do chuyển nhượng hoạt động về dịch vụ này hay lý do nào khác, có quyền chuyển nhượng cho bên kế thừa hoạt động đó tư cách trong điều khoản này, quyền lợi và nghĩa vụ dựa trên điều khoản này và thông tin đăng ký của người dùng cùng các thông tin khác và người dùng được coi là đồng ý với việc chuyển nhượng tại khoản này.
 15. (Bảo mật)

  Người dùng không được sử dụng các thông tin thu được qua dịch vụ này vào mục đích ngoài điều khoản này hay công khai cho bên thứ ba.

 16. (Luật áp dụng và toà án có thẩm quyền)

  Việc giải thích điều khoản này dựa trên luật pháp Nhật Bản.
  Trường hợp phát sinh tranh chấp về dịch vụ này sẽ lấy toà án quản lý khu vực đặt trụ sở của công ty làm toà án có thẩm quyền.