* Đây là bản dịch tham khảo bằng tiếng Việt. Vui lòng nhấp vào đây để xem bản gốc bằng tiếng Nhật.

Chính sách bảo mật

Về việc sử dụng thông tin cá nhân

Tại công ty chúng tôi, thông tin cá nhân là thông tin đã được cá nhân đó gửi cho công ty chúng tôi nhằm mục đích nhất định theo ý chí của bản thân người đó trên cơ sở tin tưởng vào công ty. Chúng tôi nhận thức việc bảo quản an toàn thông tin cá nhân đó và sử dụng với sự tôn trọng ý chí của cá nhân đó là vấn đề quan trọng trong kinh doanh.
Công ty chúng tôi luôn ghi nhớ những điều nêu dưới đây và sử dụng thích đáng thông tin cá nhân đã được người đó gửi như một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet.

 1. Tuân thủ luật pháp

  Công ty chúng tôi khi sử dụng thông tin cá nhân (thông tin cho phép xác định một cá nhân nhất định, tương tự dưới đây) sẽ tuân thủ luật pháp về bảo hộ thông tin cá nhân và các luật liên quan cũng như các nghĩa vụ được qui định theo hướng dẫn của Bộ trưởng bộ chủ quản.

 2. Sử dụng trong phạm vi mục đích sử dụng

  Công ty chúng tôi, ngoại trừ trường hợp đã nhận được sự đồng ý từ trước của chủ nhân và được pháp luật cho phép, sẽ sử dụng thông tin cá nhân chỉ trong phạm vi cần thiết để đạt mục đích sử dụng đã xác định trước và thực hiện các biện pháp để phòng ngừa việc sử dụng ngoài phạm vi đã được sự đồng ý của chủ nhân.

 3. Thu nhận thông tin cá nhân

  Công ty chúng tôi sẽ ghi rõ từ trước thông tin cần thiết về mục đích sử dụng, phạm vi người cùng sử dụng, nơi liên hệ và cố gắng thu nhận thông tin cá nhân sau khi nhận được sự đồng ý của cá nhân đó. Công ty chúng tôi có thể sẽ ghi chép hay ghi âm nội dung về giao dịch hay liên hệ.

 4. Biện pháp quản lý an toàn

  Công ty chúng tôi nỗ lực đảm bảo nội dung thông tin cá nhân được gửi là chính xác và cập nhật trong phạm vi mục đích sử dụng, có các biện pháp quản lý an toàn cần thiết và thích hợp phù hợp với trình độ kỹ thuật hiện thời để phòng ngừa truy nhập trái phép, rò rỉ, cải biến, mất mát, tổn hại v.v... và sửa chữa nếu cần thiết.

 5. Giám sát bên được uỷ thác

  Công ty chúng tôi có thể uỷ thác cho bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân được gửi trong phạm vi cần thiết để đạt mục đích sử dụng. Chúng tôi sẽ chọn bên thứ ba này sau khi xác nhận có mức độ bảo mật cần thiết và thông qua hợp đồng v.v... có giám sát cần thiết và thích đáng.

 6. Cung cấp cho bên thứ ba

  Công ty chúng tôi, trừ trường hợp được luật pháp công nhận, không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba (bên thứ ba được qui định tại điều 23 Luật bảo hộ thông tin cá nhân) mà không được phép của cá nhân đó. Tuy nhiên, ngoại trừ các trường hợp sau:

  • Trường hợp được yêu cầu công khai hay cung cấp theo luật
  • Trường hợp cần để bảo hộ sinh mạng, thân thể hay tài sản của người và đánh giá là khó có thể nhận được đồng ý của chủ nhân.
  • Trường hợp cần hợp tác để thực hiện công tác công ích của chính quyền trung ương hay địa phương mà việc nhận sự đồng ý của chủ nhân có nguy cơ gây cản trở cho việc thực hiện công tác đó
  • Trường hợp sáp nhập, phân tách công ty, chuyển nhượng hoạt động hoặc lý do khác dẫn tới kế thừa hay xem xét kế thừa hoạt động
 7. Hoạt động của tổ chức

  Tiến hành các hoạt động sau để cụ thể hoá chính sách này.

  • Quản lý thích hợp và an toàn thông tin cá nhân của khách hàng.
  • Yêu cầu các doanh nghiệp và cá nhân có giao dịch hợp tác để đạt mục đích của chính sách này.
 8. Thu thập và sử dụng thông tin không thể xác định danh tính của người dùng và cookie

  Để cải thiện dịch vụ của trang chủ của chúng tôi, công ty chúng tôi tự động thu thập thông tin như tên miền, địa chỉ IP và lượt truy nhập. Cookie (thông tin được máy chủ dùng để xác định người dùng, gửi từ máy chủ đến trình duyệt của người dùng và lưu trong máy của người dùng) được dùng để cải thiện tính tiện dụng và truyền tải quảng cáo phù hợp và không bao giờ bao gồm thông tin cá nhân. Người dùng có thể tắt cookie trong cấu hình trình duyệt của mình.

 9. Sử dụng các công cụ phân tích truy nhập

  Trang này sử dụng Google Analytics được tạo bởi Google, Inc. để phân tích các thông số của trang. Xin tham khảo từ đường dẫn dưới đây để biết thông tin về Google Analytics.

  Điều khoản Dịch vụ Google Analytics
  https://www.google.co.jp/analytics/terms/vn.html

 10. Đáp ứng các ý kiến và liên hệ

  Công ty chúng tôi xử lý thích đáng dựa trên qui định pháp luật đối với các ý kiến và liên hệ về việc công khai, sửa chữa, đình chỉ sử dụng (giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ), xoá hay những việc sử dụng thông tin cá nhân khác. Liên hệ về nội dung trên sẽ được đáp ứng từ cổng liên hệ sau.  

  Cổng liên hệ về khiếu nại về thông tin cá nhân:
  privacy(at)playnext-lab.co.jp

 11. Sửa đổi chính sách bảo mật

  Toàn bộ hoặc một phần chính sách bảo mật có thể được sửa đổi. Chính sách bảo mật sau khi sửa đổi sẽ được đăng nhanh chóng.