Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Giao tiếp cơ bản
AngularJS
React
HTML
Java
Javascript
PHP
Android
iOS
Linux
Windows
MySQL
PostgreSQL
 Tokyo

Phát triển ứng dụng cung cấp thông tin liên quan tiền số
Tìm hiểu về kỹ thuật Blockchain
Tìm hiểu về các loại tiền mã hóa

6 tháng trước