Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
Java
Javascript
Objective C
Swift
Android
Apple Watch
iOS
MacOSX
Windows
MySQL
Oracle
Sqlite
Eclipse
Git
Subversion
XCode
 Tokyo

Various Android/iOS development projects

hơn 1 năm trước