Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
Unity
Unreal Engine
C/C++
C#
iOS
Android
Unity Engineer for Domestic Telecommunication Business

D9566d2b96 developer

Nội dung công việc

【Mission】
With an eye on the singularity, we will carry out activities to gain technological superiority in the future by conducting research, research, and development of advanced technologies that will develop in the future. We will also share and promote advanced technologies.

[Main business contents]
Our department conducts basic research, middleware development, UX research, etc., and as our main business, we ask you to carry out basic research in fields that are likely to be linked to businesses 5 to 10 years from now.
As an example, we are conducting research and development on new machine learning based on neuroscience and research and development on evolved hardware, and we are also conducting joint research with some universities and companies.

[Specific business content]
You will develop software from algorithms and new technologies researched and developed within the department. In addition, you will also develop prototypes using software-based SDKs and APIs.
In addition, you will be asked to write a treatise regarding general research and development work related to the following fields and software and AI algorithms.
・ Neuroscience
-Massive parallel high-speed algorithms-Computer graphics (makes photos (2D) 3D / automatically adds sounds generated for movements) and other strong physical elements.

We also publish papers in joint research with overseas several times a year.


Yêu cầu

[Required requirements]
Those who have skills / experience that fall under any of the following.
・ Development experience using Unity and Unreal Engine

[Welcome requirements]
Those who have skills / experience in any of the following fields.
・ VR / AR application development experience
・ iPhone application and Android application experience
・ C # or C ++ development experience
・ Maya usage experience (3ds Max experience is also welcomed)
・ Practical experience from character modeling to setup
・ Practical experience in motion and effect production
・ Those who can design with awareness of trends (general design of characters, avatars, UI, etc.)
・ Those who are interested in planning / development related to digital twins
・ Those who are interested in future UX planning (not current ones, future user experience, application planning, etc.)


■Kinh nghiệm làm việc : 3 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Kỹ sư lập trình web
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Thu nhập năm tham khảo 4.000.000 yên ~ 9.000.000 yên
Nơi làm việc Tokyo office
Thời gian làm việc 9:00 am to 5:45 pm
Thời gian thử việc
Ngày nghỉ

Saturdays & Sundays
Annual paid leave
Condolence leaves
Refresh leave
Prenatal and postnatal leave
Child care leave
Spouse maternity leave
Holiday specified by the company (1 day between 4/30 to 5/2)

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

Social Insurance
Property Accumulation Savings
Employee Stockholding Association Condolence
Condolences Defined Contribution Pension Plan / Defined Benefit Pension
Selective Contribution System
Childcare Support
etc..


Việc làm khác

Thông tin công ty

Tên công ty sẽ được thông báo trực tiếp.


* Hệ thống thông tin
* IT Network
* Hệ thống điều khiển / Hệ thống nhúng
* Cơ khí
* Điện tử
* Thiết kế công nghiệp

Website công ty

Đặc trưng công ty

Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Công ty gia công (outsourcing)
Nhiều nhân viên người nước ngoài
Có dự án sử dụng tiếng Anh