Tiếng Nhật - Giao tiếp chuyên môn
Tiếng Anh - Không yêu cầu
Struts
Spring
Java
Web Application Engineer *Participate from upstream of new system development *

028d1d63b0 developer

Nội dung công việc

As an IT strategy partner for a certain life insurance company, we will entrust you with a web application / server-side application engineer.
・ Web system, server-side application design
・ Application implementation guidance
・ API (Java program) design and development
・ Maintaining a digital common system development environment

■ Business features:
You will be involved in the system development of Web applications running on the current digital common infrastructure. The digital common system that you are in charge of this time provides API between the front desk (My Page, HP, etc.) and DB, DB / file management, comprehensive information IF function, and provides the operation function and development environment of the entire system.・ I manage it. The digital common system defines and develops requirements in cooperation with the front desk (My Page, HP, etc.) and the core system that has a master DB. Belonging to a team that creates new services, you may also be involved in the work of thinking about services with members on the business side, so you can use the background you have experienced in terms of service development as well as system development. It is a work content that can be fully utilized in terms of. In addition, we are also focusing on skill development of young employees in the company, and we will also be responsible for training young employees using the actual machine verification environment using the development environment of the digital common system.

■ Our features:
We design, develop, and maintain software for a huge system that supports a certain life insurance business. We are developing batch processing and online processing programs for large general-purpose computers that process huge amounts of data, and the scope of the system development process is from requirement definition utilizing knowledge of insurance business and IT know-how, impact analysis, and external design. (Terminal screen, interface design for forms, etc.), internal design, programming, testing, and release to the production environment are consistent. In addition, we also carry out project management.


Yêu cầu

■ Required requirements:
Those who have experience in developing Web systems and server-side applications using Java


■Kinh nghiệm làm việc : 3 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Kỹ sư lập trình web
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Thu nhập năm tham khảo 4.000.000 yên ~ 8.500.000 yên
Nơi làm việc Tokyo Head Office
Thời gian làm việc 9: 00-17: 30 (Regular working hours: 7 hours 45 minutes)
Thời gian thử việc
Ngày nghỉ

Saturdays & Sundays
National holidays
Paid leaves (15 to 20 days)
Summer vacation (up to 5 days)
Year-end and New Year holidays (12 / 29 to 1/3)

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

Commuting allowance
Family allowance
Housing allowance
Various social insurances


Việc làm khác

Thông tin công ty

Tên công ty sẽ được thông báo trực tiếp.


* Hệ thống thông tin
* IT Network
* Hệ thống điều khiển / Hệ thống nhúng
* Cơ khí
* Điện tử
* Thiết kế công nghiệp

Website công ty

Đặc trưng công ty

Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Công ty gia công (outsourcing)
Nhiều nhân viên người nước ngoài
Có dự án sử dụng tiếng Anh