Tiếng Nhật - Giao tiếp cơ bản
Tiếng Anh - Giao tiếp chuyên môn
Wordpress
PHP
HTML
CSS
MySQL
Google Cloud
Web engineer

Nội dung công việc

Products:
AdAsia Digital Platformfor Advertisers/Publishers (Web)
CastingAsia Platform (Web): Influencer Marketing Platform
CastingAsia Marketplace(Web/Mobile): Influencer Marketing AI matching app
TalentMind(Web/Mobile):  AI-driven recruiting software

Job description
Shopify (EC site) template creation
Shopify theme code customization and operation
WordPress site construction / repair / operation
Collaboration with WEB designers and marketers

Tools
BE: PHP 7.2
BE Framework: WordPress, Shopify
FE: HTML, CSS, JavaScript
FE Framework: Liquid
DB: Google Cloud SQL (MySQL)
Infrastructure: GCP
CI / CD: Bitbucket Pipeline
Communication tool: Slack
Project management: JIRA with Agile Board
Document / Requirements management: Confluence


 


Yêu cầu

MUST
Knowledge of HTML, CSS, JavaScript
WordPress site creation experience with PHP
Basic knowledge of MySQL
Experience implementing rich animation using CSS and Javascript

WANT
Knowledge of Liquid


■Kinh nghiệm làm việc : 5 nămMôi trường làm việc, chế độ đãi ngộ

Loại hình công việc Kỹ sư lập trình web
Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Thu nhập năm tham khảo 4.000.000 yên ~ 8.000.000 yên
Nơi làm việc Roppongi
Thời gian làm việc 10:00~19:00
Ngày nghỉ

-

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi xã hội

Bonus (January every year)
Assessment (January and July every year)
Rent allowance 30,000 yen / month (within 3 stations from Roppongi)
Commuting allowance payment (up to 30,000 yen)
Full weekly two-day system, holidays, year-end and New Year holidays
Paid leave (15 days in the 1st year, 17 days in the 2nd year, 19 days in the 3rd year, 21 days in the 4th year, 23 days after the 5th year)
Special leave (marriage, childbirth, bereavement)
Childcare leave
Complete with social insurance & labor insurance
Health insurance / welfare pension / employment insurance / workers' accident compensation


Việc làm khác

Thông tin công ty

AnyMind Group Inc.


D2C Platform Business
Entertainment Tech Business
Marketing Tech Business
HR Tech Business

Website công ty

Đặc trưng công ty

Trang phục tự do
Nhiều nhân viên người nước ngoài
Có dự án sử dụng tiếng Anh
Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Hỗ trợ xin Visa
Có nhân viên người nước ngoài