Arithmetic Inc.
Trang phục tự do
Nhiều nhân viên người nước ngoài
Ít làm thêm giờ
Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Aspire
Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Trang phục tự do
Có dự án sử dụng tiếng Anh
Ít làm thêm giờ
Công ty gia công (outsourcing)
AT&C Inc.
Vốn đầu tư nước ngoài
Nhiều nhân viên người nước ngoài
Có dự án sử dụng tiếng Anh
Ít làm thêm giờ
Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Công ty gia công (outsourcing)
atali inc.
Trang phục tự do
Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Công ty TNHH Avenir
Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Công ty TNHH Axis Chi nhánh Fukuoka
Công ty gia công (outsourcing)
AZITO Co.,Ltd
Trang phục tự do
Nhiều nhân viên người nước ngoài
Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Công ty gia công (outsourcing)
Azoom
Trang phục tự do
Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Azura Cruises
b-caus.,Inc.
Vốn đầu tư nước ngoài
Trang phục tự do
Nhiều nhân viên người nước ngoài
Có dự án sử dụng tiếng Anh
Beee Technology,Inc.
Trang phục tự do
Nhiều nhân viên người nước ngoài
Có dự án sử dụng tiếng Anh
Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Brain Lab Inc.
Trang phục tự do
Nhiều nhân viên người nước ngoài