Azoom

Development of Internet services
Development and running of Internet media
Management and introduction of parking spaces
Sales, management and renting of real estate
Other relates activities

Người đại diện 菅田 洋司
Vốn điều lệ ¥120.000.000
Ngày thành lập 10-2009
Số lượng nhân viên 90
Đặc trưng công ty Trang phục tự do, Phát triển sản phẩm của công ty (công ty Product)
Trụ sở chính 2 Chome-1-1 Yoyogi, Shibuya, Tokyo 151-0053, Shinjuku Maynds Tower 16F
Trang chủ https://azoom.jp

Development stack: HTML5, CSS3, JS(ES6)/Stylus , Webpack , Gulp , Vue/PHP , Python/Laravel , Slim , Django/MySQL , Redis , ElasticSearch /Google Cloud Platform, Docker , Kubernetes