{{respond_data.coding_test.title}}

{{programming_language}} {{programming_language}}

Số lần thử thách:

{{respond_data.candidate_submit_times}}

Độ khó:

Thời gian làm:

{{respond_data.coding_test.limited_time}} phút

Thời gian diễn ra:

{{respond_data.coding_test.expand_time}}

Thời gian bắt đầu:

{{respond_data.coding_test.available_at}}

Mô tả:

Kết quả của bạn:

Xem chi tiết kết quả

Thời gian: {{respond_data.my_coding_test.used_time_formatted}}

Xếp hạng: {{respond_data.my_coding_test.current_ranking}}

STT Họ tên Quốc gia Điểm Thời gian thực thi(s) Thời gian lập trình Ngôn ngữ lập trình
Medals gold
Medals silver
Medals bronz
Medals blue
{{$index + 1 + current_page * 10}} {{candidate_coding_test.candidate_name}}
{{candidate_coding_test.country_translated}}
{{candidate_coding_test.mark == null ? "0" : candidate_coding_test.mark}} {{candidate_coding_test.total_execution_time}} {{candidate_coding_test.used_time_formatted}} {{candidate_coding_test.language_type_translated}}